Ακολουθήστε μας στο:
Τελευταία ενημέρωση:
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016, 13:47
8.12.2016 | 13:47
Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους έως 360 ευρώ, σε ανασφάλιστους υπερήλικες γνωστοποιεί ο ΟΓΑ, με εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του Ταμείου, Αθανάσιος Μπακαλέξης. Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: - Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. - Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 93 και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα. Σε περίπτωση που η σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει, μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από 20 ευρώ, δεν καταβάλλεται το επίδομα. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από το φορέα του εξωτερικού. - Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) 15 συνεχόμενα έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 2) 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. - Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ. - Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και, όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας. - Εξαιρούνται, επίσης, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή. Εισοδηματικό κριτήριο Για τον καθορισμό του ετήσιου ατομικού (4.320 ευρώ) ή οικογενειακού (8.640 ευρώ) εισοδήματος (φορολογητέου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο) δεν υπολογίζονται: α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες, λόγω της αναπηρίας τους. β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ. Το επίδομα ανεργίας. δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο. Όταν τα παραπάνω επιδόματα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση, θα αφαιρούνται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Δεν αφαιρούνται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα άλλα προνοιακά επιδόματα, όπως το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα ομογενών, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κλπ. Επισημαίνεται ότι στο συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα θα συνυπολογίζεται και σύνταξη ή συντάξεις από το εξωτερικό, έστω και αν δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε στην Ελλάδα, αφού πρώτα το ποσό μετατραπεί σε ευρώ. Επίσης, στο οικογενειακό εισόδημα θα συνυπολογίζεται και η σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων που λαμβάνει ο/η σύζυγος του αιτούντος ή της αιτούσας. Δεν υπολογίζεται, επίσης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ. β. Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Έναρξη καταβολής επιδόματος Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μηνός. Αν αποδειχθεί ότι ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει την απαιτούμενη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης-δήλωσης, το επίδομα χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μηνός που ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει τη μόνιμη και νόμιμη 15ετή συνεχή, πριν την υποβολή της αίτησης ή την 15ετή μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, από την οποία 10ετή συνεχή, πριν την υποβολή της αίτησης, διαμονή. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι και την κρίση του οργάνου ενστάσεων του ΟΓΑ, κατά τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016)β στις 12.05.2016, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Υπολογισμός μηνιαίου ποσού επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων Το πλήρες ποσό του επιδόματος, δηλαδή 360 ευρώ, θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται αθροιστικά όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 και μόνο σε όσους έχουν 35 έτη τουλάχιστον μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος δεν συμπληρώνει 35 πλήρη έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, το ποσό θα είναι ανάλογο των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής (βλέπε παράδειγμα 1). Σε περίπτωση που λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κ.λπ., από το ποσό που θα προκύπτει κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο υπολογισμού θα αφαιρείται και το ποσό σύνταξης που λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει κ.λπ. (βλέπε παραδείγματα 2, 3 και 4). Παραδείγματα: 1) Έστω ότι δικαιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 χρόνια και πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 Χ 34/35 = 349,71 ευρώ. 2) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον αλβανικό φορέα 100 ευρώ σύνταξη και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 ευρώ Χ 15/35 = 154,29 ευρώ - 100,00 ευρώ = 54,29 ευρώ. 3) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον ΟΑΕΕ σύνταξη 200,00 ευρώ και διαμένει στην Ελλάδα 35 χρόνια θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 ευρώ - 200,00 ευρώ = 160,00 ευρώ. 4) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη από τη Γεωργία 140,00 ευρώ και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια δεν θα λάβει επίδομα, επειδή το ποσό που απομένει είναι κάτω των 20 Euro 360,00 Χ 15/35 = 154,29 ευρώ - 140,00 ευρώ = 14,29 ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για τον κλάδο Υγείας. Όσοι λάβουν το επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή που λαμβάνουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη) με τη χρήση του ΑΜΚΑ. Πηγή: newsbomb.gr
Τελευταία Νέα
ΟΓΑ: Δες πως θα δοθούν 360 ευρώ το μήνα
Τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χορήγηση του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, ύψους έως 360 ευρώ, σε ανασφάλιστους υπερήλικες γνωστοποιεί ο ΟΓΑ, με εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του Ταμείου, Αθανάσιος Μπακαλέξης. Αναλυτικότερα, στην εγκύκλιο ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Στους ανασφάλιστους υπερήλικες και σε αυτούς που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καταβάλλεται από τον ΟΓΑ επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις εξής προϋποθέσεις: - Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. - Δεν λαμβάνουν ή δεν δικαιούνται να λάβουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή από την Ελλάδα, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό του μηνιαίου επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων. Το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα κριτήρια του άρθρου 93 και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για κάθε ένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής στη χώρα. Σε περίπτωση που η σύνταξη ή παροχή που λαμβάνουν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, είναι μικρότερη από το επίδομα, δικαιούνται το ποσό της διαφοράς που προκύπτει, μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης ή παροχής που λαμβάνουν από το επίδομα. Αν το ποσό που προκύπτει είναι μικρότερο από 20 ευρώ, δεν καταβάλλεται το επίδομα. Σε περίπτωση μεταβολής του ποσού της σύνταξης ή της παροχής που λαμβάνουν από το εξωτερικό ή την Ελλάδα, αντίστοιχα, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να το δηλώσουν αμέσως, προκειμένου να τροποποιηθεί αναλόγως το ποσό του επιδόματος. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ή άλλη παροχή από οποιοδήποτε φορέα του εξωτερικού, η νομισματική ισοτιμία λαμβάνεται υπόψη την 1η εργάσιμη ημέρα του έτους κατά τη χορήγηση, την επαναχορήγηση ή την τροποποίηση του ποσού της παροχής που λαμβάνουν από τον αρμόδιο για την καταβολή αυτής φορέα, λόγω αλλαγής του ποσού της σύνταξης που λαμβάνουν από το φορέα του εξωτερικού. - Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα: 1) 15 συνεχόμενα έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης για τη λήψη του επιδόματος ή 2) 15 έτη μεταξύ του 17ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους, εκ των οποίων τα 10 συνεχόμενα, πριν από την υποβολή της αίτησης και εξακολουθούν να διαμένουν στην Ελλάδα και μετά τη λήψη της παροχής. - Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ ή, στη περίπτωση εγγάμων, το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 8.640 ευρώ. - Εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί/ές, οι οποίοι διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές και, όσοι εκτίουν ποινή στερητικής της ελευθερίας. - Εξαιρούνται, επίσης, οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή. Εισοδηματικό κριτήριο Για τον καθορισμό του ετήσιου ατομικού (4.320 ευρώ) ή οικογενειακού (8.640 ευρώ) εισοδήματος (φορολογητέου, απαλλασσόμενου ή φορολογούμενου με ειδικό τρόπο) δεν υπολογίζονται: α. Οι οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες, λόγω της αναπηρίας τους. β. Το διατροφικό επίδομα που χορηγείται στους πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και στους μεταμοσχευμένους. γ. Το επίδομα ανεργίας. δ. Η διατροφή που καταβάλλεται σε ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο. Όταν τα παραπάνω επιδόματα δηλώνονται στη φορολογική δήλωση, θα αφαιρούνται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα. Δεν αφαιρούνται από το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα άλλα προνοιακά επιδόματα, όπως το στεγαστικό επίδομα, το επίδομα ομογενών, το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, κλπ. Επισημαίνεται ότι στο συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα θα συνυπολογίζεται και σύνταξη ή συντάξεις από το εξωτερικό, έστω και αν δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική δήλωση που υποβλήθηκε στην Ελλάδα, αφού πρώτα το ποσό μετατραπεί σε ευρώ. Επίσης, στο οικογενειακό εισόδημα θα συνυπολογίζεται και η σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα ή το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων που λαμβάνει ο/η σύζυγος του αιτούντος ή της αιτούσας. Δεν υπολογίζεται, επίσης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του αιτούντος δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ. β. Κινητή περιουσία: Το τεκμήριο αντικειμενικής δαπάνης της κινητής περιουσίας του αιτούντος (επιβατικά ΙΧ, ΜΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ. Έναρξη καταβολής επιδόματος Ο χρόνος έναρξης καταβολής της παροχής θα είναι η 1η του επόμενου της υποβολής της αίτησης μηνός. Αν αποδειχθεί ότι ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει την απαιτούμενη νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα σε χρόνο μεταγενέστερο της υποβολής της αίτησης-δήλωσης, το επίδομα χορηγείται από την πρώτη του επόμενου μηνός που ο/η αιτών/ούσα συμπληρώνει τη μόνιμη και νόμιμη 15ετή συνεχή, πριν την υποβολή της αίτησης ή την 15ετή μεταξύ του 17ου και 67ου έτους της ηλικίας τους, από την οποία 10ετή συνεχή, πριν την υποβολή της αίτησης, διαμονή. Επιπλέον, ορίζεται ότι οι εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστου υπερήλικα σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, δηλαδή μέχρι και την κρίση του οργάνου ενστάσεων του ΟΓΑ, κατά τη δημοσίευση του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν. 4387/2016)β στις 12.05.2016, εξετάζονται με τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Υπολογισμός μηνιαίου ποσού επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων Το πλήρες ποσό του επιδόματος, δηλαδή 360 ευρώ, θα χορηγείται, εφόσον πληρούνται αθροιστικά όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 και μόνο σε όσους έχουν 35 έτη τουλάχιστον μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος δεν συμπληρώνει 35 πλήρη έτη μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, το ποσό θα είναι ανάλογο των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής (βλέπε παράδειγμα 1). Σε περίπτωση που λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει σύνταξη από την Ελλάδα ή το εξωτερικό κ.λπ., από το ποσό που θα προκύπτει κατά τον ανωτέρω αναφερόμενο τρόπο υπολογισμού θα αφαιρείται και το ποσό σύνταξης που λαμβάνει ή δικαιούται να λάβει κ.λπ. (βλέπε παραδείγματα 2, 3 και 4). Παραδείγματα: 1) Έστω ότι δικαιούχος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα 34 χρόνια και πληροί αθροιστικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 93 του Ν. 4387/2016 θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 Χ 34/35 = 349,71 ευρώ. 2) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον αλβανικό φορέα 100 ευρώ σύνταξη και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 ευρώ Χ 15/35 = 154,29 ευρώ - 100,00 ευρώ = 54,29 ευρώ. 3) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει από τον ΟΑΕΕ σύνταξη 200,00 ευρώ και διαμένει στην Ελλάδα 35 χρόνια θα λάβει επίδομα ίσο με 360,00 ευρώ - 200,00 ευρώ = 160,00 ευρώ. 4) Έστω ότι δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη από τη Γεωργία 140,00 ευρώ και διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα 15 χρόνια δεν θα λάβει επίδομα, επειδή το ποσό που απομένει είναι κάτω των 20 Euro 360,00 Χ 15/35 = 154,29 ευρώ - 140,00 ευρώ = 14,29 ευρώ. Σημειώνεται ότι το επίδομα δεν υπόκειται σε κράτηση για τον κλάδο Υγείας. Όσοι λάβουν το επίδομα και δεν καλύπτονται για παροχές υγείας από τυχόν άλλη παροχή που λαμβάνουν, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις Δημόσιες Δομές Υγείας (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη) με τη χρήση του ΑΜΚΑ. Πηγή: newsbomb.gr...
Πλήθος κόσμου στη λιτανεία στον Άγιο Νικόλαο Χαλκίδας
Ανήμερα του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ιερό ναό,  πραγματοποιήθηκε η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, στους δρόμους της Ενορίας. Αμέσως μετά τη λιτανεία, κατά την εκκλησιαστική τάξη, τελέστηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Νικολάου....
Ερέτρια: Ποιο είναι το μέλλον για το νησί των ονείρων;
Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας προγραμματίζει και καθορίζει τις παρακάτω ενέργειες: 1. Να συνταχθεί από την Δήμαρχο επιστολή και να σταλεί σε ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. 2. Επίσκεψη της  Δημάρχου μαζί με τον Δημοτικό Σύμβουλο Παπανικολάου Ιωάννη και τον οργανισμό Enterprise Greece στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). 3. Αίτημα στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) για παραχώρηση Δημόσιου κτήματος. 4. Κατοχύρωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακίνητης περιουσίας. 5. Επίσκεψη στελεχών του οργανισμού Enterprise Greece στην Ερέτρια, α) εξέταση του χώρου και του ενδεχόμενου να γίνει πολυδύναμο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο (Τουρισμός –Πολιτισμός) και β) αρχή συνεργασίας με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 6. Επιτροπή Διαβούλευσης για την παρουσίαση των προτάσεων συλλόγων, επενδυτών κ.λ.π.. 7. Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο ο οργανισμός Enterprise Greece θα ενημερώσει για όλο το φάσμα της συνεργασίας του με το Δήμο μας. 8. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την επιλογή προτάσεων, τις προϋποθέσεις (χρόνο, ετήσιο μίσθωμα κ.λ.π.) αξιοποίησης του Δημοτικού Ακινήτου. ...
Τραγωδία στα Ψαχνά: Έπεσε από το δέντρο και σκοτώθηκε
Ειδήσεις από τα Ψαχνά: Έπεσε από το δέντρο και σκοτώθηκε ο άτυχος άντρας. Πρόκειται για ηλικιωμένο που χθες το πρωί έκανε εργασίες στον κήπο του. Κάτω από συνθήκες που εξετάζει το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ο άτυχος άντρας έπεσε στο έδαφος κατά την διάκρκεια του κλαδέματος. Οι δικοί του άνθρωποι τον μετέφεραν στο κέντρο υγείας Ψαχνών όπου εκεί δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του πριν τις γιορτές. ...
Γιώργος Κουτσελίνης στον Live fm: Καλημέρα! Ελάτε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας παρέα!
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.... Στον Live fm 89,6 ο Γιώργος Κουτσελίνης καθημερινά από τις 8 το πρωί, σχολιάζει με τον δικό του τρόπο την επικαιρότητα.  Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι. Απλά θα περιμένετε 3 δευτερόλεπτα και θα ακούσετε ζωντανά την εκπομπή.  ...
Αλιβέρι: Τελικά κλείνει το κέντρο υγείας;
​Κέντρο υγείας Αλιβερίου: ​Σωματεία, σύλλογοι και φορείς κάνουν αγώνα για να μην κλείσει το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.... Την ίδια ώρα όμως η Οργάνωση Μελών Κύμης-Αλιβερίου του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι ψέμα το ενδεχόμενο λουκέτο στο κέντρο υγείας.  Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι όχι μόνο δεν κλείνει το Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, αλλά "καταβάλλονται όλες οι δυνατές προσπάθειες για την αναβάθμιση του και την εύρυθμη λειτουργία του." "Σε ότι αφορά τις εφημερίες είναι γεγονός ότι είχε ζητηθεί συνδρομή από τους γιατρούς  και του  Κέντρου Υγείας Αλιβερίου  στο σύστημα εφημεριών του Γ.Ν. Χαλκίδος που παρουσιάζει πολλά κενά σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις,αν και εφόσον δεν επηρεάζουν το σύστημα εφημεριών του Κ.Υ. Αλιβερίου . Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν μεριμνήσει σχετικά ώστε να είναι πάντα σε θέση το Κέντρο Υγείας  Αλιβερίου να εξυπηρετήσει τους δημότες."...
Κάρυστος: Αυτά είναι τα μυθικά δρακόσπιτα!
Δρακόσπιτα: Κάπου στη νότια Εύβοια, ανάμεσα στην Κάρυστο και τα Στύρα, υπάρχουν κάτι ιδιόμορφα κτίσματα, μυστηριώδη και εντυπωσιακά. Οι ντόπιοι τα αποκαλούν «δρακόσπιτα» και στέκουν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο οι δράκοι, τα μυθικά πλάσματα που τρόμαζαν τους κατοίκους της περιοχής, έμεναν σε μεγαλιθικά κτίσματα τα οποία σήμερα είναι τα δρακόσπιτα. Χρονολογούνται κατ' άλλους από το 12ο αιώνα π.Χ. και κατ' άλλους από τον 6ο αιώνα π.Χ. Είναι κατασκευασμένα από τεράστιους λίθους, χωρίς θεμέλια και παράθυρα και προκαλούν δέος στον επισκέπτη που τα βλέπει από κοντά. Το σημείο που είναι κατασκευασμένα, δεν παραπέμπει σε περιοχή με ανθρώπινες κατοικίες. Φαίνονται να ξεπροβάλλουν σε απόκρημνες πλαγιές βουνών και ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους....
Τραγωδία: Ξεκληρίστηκε οικογένεια σε τροχαίο
Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Μεσσηνίας από το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Τσακώνα – Καλό Νερό στο ύψος της Καλλιρρόης, που είχε ως αποτέλεσμα να ξεκληριστεί μία οικογένεια. Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος, όταν σύμφωνα με τη "Φωνή Μεσσηνίας" ένα ζευγάρι που κατοικούσε στην Καλαμάτα, πέθανε ακαριαία μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου τους με τρακτέρ. Ο άτυχος άνδρας με τη σύζυγό και την 15χρονη κόρη τους (η οποία δεν τραυματίστηκε) επέστρεφαν από την Πάτρα, όπου είχαν πάει για την ορκωμοσία του 24χρονου γιου τους. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για εκείνους και μετέτρεψε τη χαρά τους σε.. τραγωδία. Ο νεαρός έμαθε τα τραγικά νέα και αμέσως ταξίδεψε για την Καλαμάτα, παράλληλα η 15χρονη παρακολουθείται από ψυχολόγους.  Πηγή κειμένου και φωτογραφίας: newsbomb...
Πριν από λίγο: Έκανε και άλλο μικρό σεισμό στη Χαλκίδα
Σεισμός στην Εύβοια: Ευτυχώς δεν ήταν μεγάλος. Έγινε στις 17:18 σήμερα το απόγευμα. Σύμφωνα με το seismoi.gr, ο σεισμός ήταν μικρός. Πιο συγκεκριμένα ήταν 2.3 Ρίχτερ και έγινε 15 χλμ Δυτικά της Χαλκίδας. Στο ίδιο σημείο που έγινε και χθες ο μεγαλύτερος σεισμός των 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. ...
Δείτε τη και θα βουρκώσετε! Αυτή είναι η πιο τέλεια διαφήμιση των Χριστουγέννων (video)
Κατακλυσμός διαφημίσεων και μηνυμάτων που θέλουν να τονίσουν το ανθρώπινο συναίσθημα, τις μέρες των Χριστουγέννων, αλλά σαν κι αυτή τη διαφήμιση που θα δείτε στο βίντεο, δεν θα σας αγγίξει καμιά. Θα δακρύσετε... Ισως η πιο τέλεια διαφήμιση των Χριστουγέννων... ever. Δείτε τι σκέφτηκαν οι Πολωνοί...   πηγή βίντεο και κειμένου: dokari...
EYBOIA
Εύβοια - 13:42
Ανήμερα του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ιερό ναό,  πραγματοποιήθηκε η Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Νικολάου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου, στους δρόμους της Ενορίας. Αμέσως μετά τη λιτανεία, κατά την εκκλησιαστική τάξη, τελέστηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως του μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Νικολάου.
ΒΟΙΩΤΙΑ
Βοιωτία - 13:32
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΒΥΘΙΣΕ ΣΤΟ ΠΕΝΘΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ... Πρόκειται για έναν 40χρονο που ανέβαινε τη σκάλα του σπιτιού του στην παραλία Αυλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 40χρονος αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία και έχασε την ισορροπία του με αποτέλεσμα να πέσει από ύψος τριών περίπου μέτρων. Η οικογένεια πήγε να τον βοηθήσει και κάλεσε και ασθενοφόρο.  Δυστυχώς όμως, η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, αφού ο άτυχος άνδρας όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο είχε ξεψυχήσει. 
ΦΘΙΩΤΙΔΑ
Φθιώτιδα - 12:16
Είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 6 ετών... Ο 55χρονος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στη Λαμία, από αστυνομικούς. Όπως διαπιστώθηκε σε βάρος του εκκρεμούσε η από 25-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, σύμφωνα με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης έξι (6) ετών, για απόπειρα εκβίασης.

Διαφήμιση
Κάρυστος: Αυτά είναι τα μυθικά δρακόσπιτα!
Δρακόσπιτα: Κάπου στη νότια Εύβοια, ανάμεσα στην Κάρυστο και τα Στύρα, υπάρχουν κάτι ιδιόμορφα κτίσματα, μυστηριώδη και εντυπωσιακά. Οι ντόπιοι τα αποκαλούν «δρακόσπιτα» και στέκουν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια.Σύμφωνα με τον τοπικό θρύλο οι δράκοι, τα μυθικά πλάσματα που τρόμαζαν τους κατοίκους της περιοχής, έμεναν σε μεγαλιθικά κτίσματα τα οποία σήμερα είναι τα δρακόσπιτα. Χρονολογούνται κατ' ....
Evianews Επικοινωνία-τηλ: 6947524818
e-mail:
Θέμα:
Γράψτε το μήνυμα σας εδώ:
Αποστολή ►
Άνθρωποι, Διασκέδαση & Εύβοια | Επικοινωνήστε μαζί μας
Copyright ©2016 evianews | email επικοινωνίας info@evianews.com